Privātuma politika

Šie personas datu apstrādes noteikumi, turpmāk saukti – Noteikumi, nosaka datu apstrādātāja pienākumus attiecībā uz personas datu aizsardzību, datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu un datu apstrādātāja prasību ievērošanu visos pakalpojuma sniegšanas posmos.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUMP SPACE”, reģistrācijas numurs 50103996471, juridiskā adrese – Krasta iela 52, Rīga, LV-1003, elektroniskā pasta adrese info@jumpspace.lv, tālrunis 29637174, turpmāk saukts – Uzņēmums.

Noteikumu mērķis ir reglamentēt tiesības un pienākumus, lai ievērotu visu nacionālo Datu aizsardzības tiesību aktu prasības, galvenokārt sauktu par ES VDAR, kas ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija. Noteikumos nodrošināts, ka personiskā informācija par personām netiek izmantota nelikumīgi vai nekļūst nelikumīgi pieejama jebkurām citām personām, nodrošinot reģistrēto personu tiesības un nodrošinot principus saskaņā ar ES VDAR 5. pantu.

Uzņēmums apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Uzņēmuma tīmekļa vietnes apmeklētāju reģistrēšanai un reģistrēto apmeklētāju pierakstīšanās identifikācijai;
 • Tiešās tirgvedības nolūkiem, kas paredz piedāvājumu iesniegšanu Uzņēmuma apmeklētājiem, kuri devuši piekrišanu šādai datu apstrādei, kā arī informēšanai par izsludinātajām akcijām, piedāvātajām atlaidēm; apsveikumu nosūtīšanai Uzņēmuma apmeklētāju personīgajos vai valsts svētkos;
 • Uzņēmuma apmeklētāju lojalitātes programmu īstenošanas nolūkiem, lai piedāvātu Uzņēmuma/partneru vai viņu interneta lapu apmeklētājiem iespēju piedalīties Uzņēmuma/partneru organizētajās spēlēs, loterijās, piedāvātu īpašos piedāvājumus un papildu atlaides;
 • Atlaižu piešķiršanas nolūkiem;
 • Apmeklētāju apkalpošanas, reģistrācijas un identifikācijas nolūkiem.

Personas dati Uzņēmumā tiek iegūti tikai normatīvo aktu un šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Uzņēmums personas datus tiešās tirgvedības nolūkiem apstrādā tikai gadījumos, ja par to ir saņemta iepriekšēja datu subjekta piekrišana.

Dati, kas tiek apstrādāti Noteikumos norādītajiem mērķiem, tiek saņemti tieši no personas datu subjekta, brīdī, kad viņš aizpilda, piemērām, Uzņēmuma interneta lapā esošās veidlapas vai anketas vai, izmanto Uzņēmuma piedāvāto rezervācijas pakalpojumu sistēmu, pasūtot Uzņēmuma pakalpojumus vai dodot piekrišanu Uzņēmuma reklāmas rakstura informācijas saņemšanai.

Par personas datu subjektu var tikt apkopoti šādi personas dati:

 • vārds, uzvārds;
 • Dzimšanas datums;
 • E-pasta adrese;
 • Telefona numurs;
 • Bērna vārds;
 • Dzimšanas datums;

Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro godīguma, nepieciešamības un proporcionalitātes principu, neuzkrāj un neapstrādā nevajadzīgus datus. Uzņēmums apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana;
 • Līguma noslēgšana vai tā izpilde;
 • Normatīvo aktu prasību izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana.

Attiecībā uz saviem personas datiem, datu subjektam ir tiesības izmantot šādas savas likumīgās tiesības:

 • tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz personu;
 • tiesības pieprasīt datu labošanu;
 • tiesības pieprasīt datu dzēšanu;
 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
 • tiesības pieprasīt personas datu pārsūtīšanu;
 • tiesības atsaukt piekrišanu;
 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot personas datu analīzi vai profilēšanu);
 • tiesības atteikties no personīgajiem piedāvājumiem.

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Uzņēmums glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Uzņēmumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Uzņēmumam ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Uzņēmumam ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Videonovērošanas pārziņa objektos Krasta ielā 52 (Jump Space Krasta) un Lielirbes ielā 29 (Jump Space Spice) Rīgā, tiek veikta ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus vai izmantot to atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu drošību. Videonovērošanas datu apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ES VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts, proti:

 • Uzņēmuma leģitīmā interese uz savas mantas aizsardzību (tai skaitā, pret mantas zādzību, piesavināšanos, bojāšanu; pret nesamaksāšanu par preci/pakalpojumu; pret pārkāpumiem rīcībā ar skaidru naudu; pret nepiederošu personu iekļūšanu darba telpās/teritorijā; pret darbinieku prettiesisku rīcību u.c.);
 • Apmeklētāju un darbinieku leģitīmā interese uz viņu mantas aizsardzību un drošību (tai skaitā, pret kabatzagļiem; pret fizisku apdraudējumu dzīvībai un veselībai; apmeklētāju atstāto mantu atrašanai; apmeklētāju sūdzību izskatīšanai u.c.).

Brīdī, kad datu subjekts apmeklē Uzņēmuma interneta vietni, datu subjekta datorā (ierīcē) var tikt saglabātas sīkdatnes (angļu val. „cookies”) un tās lejupielādētas datorā (ierīcē). Sīkdatņu ierakstītā informācija var tikt izmantota datu subjekta kā agrāka interneta vietnes lietotāja atpazīšanai un vietnes apmeklējumu statistikas apkopošanai. Datu subjekts ar sava pārlūka vai ierīces iestatījumu palīdzību var brīvprātīgi izvēlēties piekrist sīkdatņu lietošanai vai arī atteikties no tām. Datu subjekts jebkurā brīdī varat iepazīties, kāda informācija (sīkdatnes) datorā (ierīcē) tiek saglabātas, dzēst daļu vai visas sīkdatnes, nepiekrist informācijas (sīkdatņu) saglabāšanai un izmantošanai, jebkurā brīdī atsaukt vai mainīt tīmekļa pārlūka iestatījumus. Sīkdatņu bloķēšana var samazināt vietnes produktivitāti un funkcionalitāti.

Uzņēmums neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Uzņēmums informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Tādas vietnes kā piemēram, Facebook, Twitter un Google var izmantot savas sīkdatnes vai citas metodes, lai apkopotu informāciju par apmeklētās vietnes saturu. Šīs vietnes izmanto šāda veida informāciju, lai sniegtu lietotāju statistikas analīzi un reklamētu tēmas, kas jūs interesē. Uzņēmumam nav iespēju piekļūt vai kontrolēt sīkdatnes, kuras Uzņēmuma vietnē ir instalējušas trešās personas – uz šo sīkdatņu izmantošanu attiecas instalētāju konfidencialitātes politika, un ar šo trešo personu konfidencialitātes politikām datu subjekts var iepazīties šo uzņēmumu interneta mājas lapās.

Uzņēmuma mājas lapas apmeklētājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad tiek apmeklēta Uzņēmuma interneta vietne, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Likumā noteiktos gadījumos Uzņēmums var nodot informāciju valsts un pašvaldības iestādēm (juridisku pienākumu izpildes gadījumos). Tāpat, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu, personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām uzņēmums sadarbojas. Ja tiek pieņemts lēmums kopīgot apmeklētāja personas datus ar uzņēmuma partneriem, jebkurā gadījumā dati tiks apstrādāti saskaņā ar personas datu apstrādes instrukcijām un tikai tiem mērķiem, kas ir saskaņā ar uzņēmuma mērķiem datu vākšanā. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Uzņēmums apstrādā par datu subjektu, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JUMP SPACE”, reģistrācijas numurs 50103996471, juridiskā adrese – Krasta iela 52, Rīga, LV-1003.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši ES VDAR prasībām.

Uzņēmums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Gadījumā, ja datu subjektam šķiet, ka viņa tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts var iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši datu subjekta pastāvīgajai dzīvesvietai.

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.jumspace.lv.