Noteikumi

JUMP SPACE BATUTU PARKA UN POROLONU BASEINA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi nosaka SIA “Jump Space”, turpmāk tekstā – Jump Space, nodrošināto pakalpojumu – batutu parka un porolonu baseina izmantošanas kartību un ir saistoši jebkurai personai, kura izmanto Jump Space pakalpojumus, turpmāk tekstā – Apmeklētājs.

Batutu parka un porolonu baseina izmantošanas obligāts priekšnosacījums ir Apmeklētāja aizpildīts un parakstīts Jump Space pakalpojumu izmantošanas atrunas apliecinājums. Ja Apmeklētājs, kurš izmanto batutu parka vai porolonu baseina pakalpojumus, nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pakalpojumu izmantošanas atrunas apliecinājumu paraksta Apmeklētāja vecāks vai aizbildnis.

Apmeklētājiem, kuras uz batutu parka vai porolonu baseina pakalpojumu izmantošanas brīdi nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un tām jābūt pieskatītām. Apmeklētājiem, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu, vieniem atrasties batutu zonā un porolonu baseinā ir aizliegts, un pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta. Vecākiem vai aizbildņiem ir pienākums pārliecināties, ka bērns ir sapratis batutu paraka un porolonu baseina izmantošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Batutu parks Jump Space nenodrošina bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Apmeklētāji batutu parka vai porolonu baseina izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

 • Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens Apmeklētājs. Nekad nemēģināt paveikt trikus, kurus Apmeklētājs nav apmācīts veikt un kuri ir pāri Apmeklētāja personīgajām spējām. Tas ir bīstami!
 • Jebkāda veida salto (uz priekšu, uz sāniem, atmuguriski) ir bīstami vingrinājumi, tā kā šādu darbību veikšanai ir nepieciešama atbilstoša sagatavotība. Mēģinot veikt šādus vingrinājumus, Apmeklētājam pastāv risks gūt savainojumus;
 • Tā kā drošības paliktņi un atpūtas zona ir cieta, lai izvairītos no kāju, ceļu, muguras vai elkoņu savainojumiem, nelekt vai nepiezemēties uz drošības paliktņiem;
 • Lēkāt pa batutu atļauts tikai uz batuta virsmas, tā centrā un jāpiezemējas uz abām kājām;
 • Pēc piezemēšanās porolonu baseina zonā, tas jāpamet nekavējoties (tiklīdz tas iespējams);
 • Veicot lēcienu porolonu baseinā, no batuta jāatsperas tā, lai būtu iespējams pārlēkt pāri drošības paliktnim un iespējams piezemēties porolonu baseinā;
 • Basketbola bumbas ir paredzētas tikai un vienīgi to mešanai basketbola grozā;
 • Ja Apmeklētajam ir nepieciešama atpūta, batutu zona ir jāatstāj.
 • atrasties ar ēdieniem un dzērieniem;
 • atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem
  asiem priekšmetiem;
 • batutu zonā atrasties ar basām kājām vai apaviem (drīkst atrasties tikai zeķēs);
 • Grūstīties, cīkstēties, skriet, spēlēt jebkāda veida spēles un rīkot sacīkstes;
 • Veikt trikus virs batutu drošības paliktņiem;
 • Veikt dubultos salto;
 • Veikt jebkāda veida salto (uz priekšu, uz sāniem, atmuguriski);
 • Rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkura no augšējiem paliktņiem vai basketbola groziem, kas atrodas batutu zonā;
 • Mest ar basketbola bumbu citiem Apmeklētājiem;
 • Sēdēt vai gulēt uz batutiem;
 • Lekt vai piezemēties uz batutu drošības paliktņiem;
 • Lekt no viena batuta uz otru pirms Apmeklētājs nav pārliecinājies vai otrs batuts ir atbrīvojies un Apmeklētājs nesaskriesies ar citu apmeklētāju;
 • Porolonu baseinā piezemēties uz galvas, kakla vai nirt;
 • Slēpties zem porolona kubiem un spēlēties ar tiem;
 • Lekt porolonu baseinā pirms Apmeklētājs nav pārliecinājies, vai piezemēšanas zona ir brīva;
 • Lekt porolonu baseinā, ja apģērba kabatās atrodas priekšmeti;
 • Batutu parka un porolonu baseinā atrasties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, tāpat arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana ietekmē spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml.;

Jump Space batutu parka vai porolonu baseina administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot batutu parka vai porolonu baseina izmantošanas noteikumus vai apkalpojošā personāla norādījumus.

Jump Space batutu parka un porolonu baseina administrācijai un apkalpojošam personālam ir vienpersoniskas tiesības Apmeklētāju izraidīt no batutu zonas un porolonu baseina, kā arī liegt turpmāku piekļuvi tiem, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti šie batutu parka un porolonu baseina izmantošanas noteikumi, kā arī citos gadījumos, kas saistīti ar briesmu pakļaušanu Apmeklētājam vai citu apmeklētāju veselībai vai dzīvībai.

Batutu parka vai porolonu baseina izmantošanas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu jautājumā lūgums nekavējoties vērsties pie Jump Space batutu parka un porolonu baseina apkalpojošā personāla.

Atrunas apliecinājums